thegioiic, linh kiện điện tử

  • Thiết kế và lắp đặt các dây truyền sản xuất tự động
  • Sửa chữa, bảo trì và nâng cấp các dây truyền sản xuất tự động
  • Phân phối và cung cấp các thiêt điện công nghiệp
Live support