Biến Dòng Đo Lường Băng Quấn (21)

List product List gallery

MR135-6300A Biến Dòng Đo Lường 6300A

Tỉ số dòng: 6300/5A, 5VA, điện áp: 720V(MAX), đường kính trong: 28mm

1,300,000 đ/Cái

Hết hàng

MR135-6300A Biến Dòng Đo Lường 6300A

MR28-100A Biến Dòng Đo Lường 100A

Tỉ số dòng: 100/5A, 5VA, điện áp: 720V(MAX), đường kính trong: 28mm

119,000 đ/Cái

Hết hàng

MR28-100A Biến Dòng Đo Lường 100A

MR125-5000A Biến Dòng Đo Lường 5000A

Tỉ số dòng: 5000/5A, 5VA, điện áp: 720V(MAX), đường kính trong: 28mm

897,000 đ/Cái

Hết hàng

MR125-5000A Biến Dòng Đo Lường 5000A

MR125-4000A Biến Dòng Đo Lường 4000A

Tỉ số dòng: 4000/5A, 5VA, điện áp: 720V(MAX), đường kính trong: 28mm

721,000 đ/Cái

Hết hàng

MR125-4000A Biến Dòng Đo Lường 4000A

MR125-3000A Biến Dòng Đo Lường 3000A

Tỉ số dòng: 3000/5A, 5VA, điện áp: 720V(MAX), đường kính trong: 28mm

646,000 đ/Cái

Hết hàng

MR125-3000A Biến Dòng Đo Lường 3000A

MR125-2500A Biến Dòng Đo Lường 2500A

Tỉ số dòng: 2500/5A, 5VA, điện áp: 720V(MAX), đường kính trong: 28mm

596,000 đ/Cái

Hết hàng

MR125-2500A Biến Dòng Đo Lường 2500A

MR125-2000A Biến Dòng Đo Lường 2000A

Tỉ số dòng: 2000/5A, 5VA, điện áp: 720V(MAX), đường kính trong: 28mm

564,000 đ/Cái

Hết hàng

MR125-2000A Biến Dòng Đo Lường 2000A

MR125-1600A Biến Dòng Đo Lường 1600A

Tỉ số dòng: 1600/5A, 5VA, điện áp: 720V(MAX), đường kính trong: 28mm

345,000 đ/Cái

Hết hàng

MR125-1600A Biến Dòng Đo Lường 1600A

MR85-1200A Biến Dòng Đo Lường 1200A

Tỉ số dòng: 1200/5A, 5VA, điện áp: 720V(MAX), đường kính trong: 28mm

293,000 đ/Cái

Hết hàng

MR85-1200A Biến Dòng Đo Lường 1200A

MR85-1000A Biến Dòng Đo Lường 1000A

Tỉ số dòng: 1000/5A, 5VA, điện áp: 720V(MAX), đường kính trong: 28mm

288,000 đ/Cái

Hết hàng

MR85-1000A Biến Dòng Đo Lường 1000A

MR85-800A Biến Dòng Đo Lường 800A

Tỉ số dòng: 800/5A, 5VA, điện áp: 720V(MAX), đường kính trong: 28mm

270,000 đ/Cái

Hết hàng

MR85-800A Biến Dòng Đo Lường 800A

MR60-600A Biến Dòng Đo Lường 600A

Tỉ số dòng: 600/5A, 5VA, điện áp: 720V(MAX), đường kính trong: 28mm

186,000 đ/Cái

Hết hàng

MR60-600A Biến Dòng Đo Lường 600A

MR60-500A Biến Dòng Đo Lường 500A

Tỉ số dòng: 500/5A, 5VA, điện áp: 720V(MAX), đường kính trong: 28mm

161,000 đ/Cái

Hết hàng

MR60-500A Biến Dòng Đo Lường 500A

MR60-400A Biến Dòng Đo Lường 400A

Tỉ số dòng: 400/5A, 5VA, điện áp: 720V(MAX), đường kính trong: 28mm

145,000 đ/Cái

Hết hàng

MR60-400A Biến Dòng Đo Lường 400A

MR42-300A Biến Dòng Đo Lường 300A

Tỉ số dòng: 300/5A, 5VA, điện áp: 720V(MAX), đường kính trong: 28mm

115,000 đ/Cái

Hết hàng

MR42-300A Biến Dòng Đo Lường 300A

MR42-250A Biến Dòng Đo Lường 250A

Tỉ số dòng: 250/5A, 5VA, điện áp: 720V(MAX), đường kính trong: 28mm

115,000 đ/Cái

Hết hàng

MR42-250A Biến Dòng Đo Lường 250A

MR42-200A Biến Dòng Đo Lường 200A

Tỉ số dòng: 200/5A, 5VA, điện áp: 720V(MAX), đường kính trong: 28mm

115,000 đ/Cái

Hết hàng

MR42-200A Biến Dòng Đo Lường 200A

MR42-150A Biến Dòng Đo Lường 150A

Tỉ số dòng: 150/5A, 5VA, điện áp: 720V(MAX), đường kính trong: 28mm

115,000 đ/Cái

Hết hàng

MR42-150A Biến Dòng Đo Lường 150A

MR42-100A Biến Dòng Đo Lường 100A

Tỉ số dòng: 100/5A, 5VA, điện áp: 720V(MAX), đường kính trong: 28mm

115,000 đ/Cái

Hết hàng

MR42-100A Biến Dòng Đo Lường 100A

MR28-75A Biến Dòng Đo Lường 75A

Tỉ số dòng: 75/5A, 5VA, điện áp: 720V(MAX), đường kính trong: 28mm

105,000 đ/Cái

Hết hàng

MR28-75A Biến Dòng Đo Lường 75A

MR28-50A Biến Dòng Đo Lường 50A

Tỉ số dòng: 50/5A, 5VA, điện áp: 720V(MAX), đường kính trong: 28mm

105,000 đ/Cái

Hết hàng

MR28-50A Biến Dòng Đo Lường 50A
Live support