Công Tắc Bảo Vệ Quá Tải (11)

List product List gallery

LX-01-30A Công Tắc Bảo Vệ Quá Tải 30A

Điện 125/250VAC, dòng ngắt: 30A, loại thường đóng(NC)

9,000 đ/Cái

Hết hàng

LX-01-30A Công Tắc Bảo Vệ Quá Tải 30A

LX-01-25A Công Tắc Bảo Vệ Quá Tải 25A

Điện 125/250VAC, dòng ngắt: 25A, loại thường đóng(NC)

9,000 đ/Cái

Hết hàng

LX-01-25A Công Tắc Bảo Vệ Quá Tải 25A

LX-01-20A Công Tắc Bảo Vệ Quá Tải 20A

Điện 125/250VAC, dòng ngắt: 20A, loại thường đóng(NC)

9,000 đ/Cái

Hết hàng

LX-01-20A Công Tắc Bảo Vệ Quá Tải 20A

LX-01-15A Công Tắc Bảo Vệ Quá Tải 15A

Điện 125/250VAC, dòng ngắt: 15A, loại thường đóng(NC)

9,000 đ/Cái

Hết hàng

LX-01-15A Công Tắc Bảo Vệ Quá Tải 15A

LX-01-12A Công Tắc Bảo Vệ Quá Tải 12A

Điện 125/250VAC, dòng ngắt: 12A, loại thường đóng(NC)

9,000 đ/Cái

Hết hàng

LX-01-12A Công Tắc Bảo Vệ Quá Tải 12A

LX-01-8A Công Tắc Bảo Vệ Quá Tải 8A

Điện 125/250VAC, dòng ngắt: 8A, loại thường đóng(NC)

9,000 đ/Cái

Hết hàng

LX-01-8A Công Tắc Bảo Vệ Quá Tải 8A

LX-01-7A Công Tắc Bảo Vệ Quá Tải 7A

Điện 125/250VAC, dòng ngắt: 7A, loại thường đóng(NC)

9,000 đ/Cái

Hết hàng

LX-01-7A Công Tắc Bảo Vệ Quá Tải 7A

LX-01-6A Công Tắc Bảo Vệ Quá Tải 6A

Điện 125/250VAC, dòng ngắt: 6A, loại thường đóng(NC)

9,000 đ/Cái

Hết hàng

LX-01-6A Công Tắc Bảo Vệ Quá Tải 6A

LX-01-5A Công Tắc Bảo Vệ Quá Tải 5A

Điện áp: 125/250VAC, dòng ngắt: 5A, loại thường đóng(NC)

9,000 đ/Cái

Hết hàng

LX-01-5A Công Tắc Bảo Vệ Quá Tải 5A

LX-01-4A Công Tắc Bảo Vệ Quá Tải 4A

Điện áp: 125/250VAC, dòng ngắt: 4A, loại thường đóng(NC)

9,000 đ/Cái

Hết hàng

LX-01-4A Công Tắc Bảo Vệ Quá Tải 4A

LX-01-3A Công Tắc Bảo Vệ Quá Tải 3A

Điện áp: 125/250VAC, dòng ngắt: 3A, loại thường đóng(NC)

9,000 đ/Cái

Hết hàng

LX-01-3A Công Tắc Bảo Vệ Quá Tải 3A
Live support