Đầu Cosse SNB (20)

List product List gallery

SNB1.25-3.2 Đầu Cosse Chữ Y

C=1.7mm, dòng tối đa 19A, độ dày 0.7mm

1,000 đ/Gói(5Pcs)

Hàng còn: 4690 Gói(5Pcs)

SNB1.25-3.2 Đầu Cosse Chữ Y

SNB1.25-3 Đầu Cosse Chữ Y

C=1.7mm, d2=3.2mm, dòng tối đa 19A, độ dày 0.7mm

900 đ/Gói(5Pcs)

Hết hàng

SNB1.25-3 Đầu Cosse Chữ Y

SNB1.25-4 Đầu Cosse Chữ Y

C=1.7mm, d2=4.3mm, dòng tối đa 19A, độ dày 0.7mm

1,200 đ/Gói(5Pcs)

Hết hàng

SNB1.25-4 Đầu Cosse Chữ Y

SNB1.25-5 Đầu Cosse Chữ Y

C=1.7mm, d2=5.3mm, dòng tối đa 19A, độ dày 0.7mm

1,400 đ/Gói(5Pcs)

Hết hàng

SNB1.25-5 Đầu Cosse Chữ Y

SNB1.25-6 Đầu Cosse Chữ Y

C=1.7mm, d2=6.5mm, dòng tối đa 19A, độ dày 0.7mm

1,600 đ/Gói(5Pcs)

Hết hàng

SNB1.25-6 Đầu Cosse Chữ Y

SNB2-3 Đầu Cosse Chữ Y

C=2.3mm, d2=3.2mm, dòng tối đa 27A, độ dày 0.7mm

1,000 đ/Gói(5Pcs)

Hết hàng

SNB2-3 Đầu Cosse Chữ Y

SNB2-4 Đầu Cosse Chữ Y

C=2.3mm, d2=4.3mm, dòng tối đa 27A, độ dày 0.7mm

1,200 đ/Gói(5Pcs)

Hết hàng

SNB2-4 Đầu Cosse Chữ Y

SNB2-5 Đầu Cosse Chữ Y

C=2.3mm, d2=5.3mm, dòng tối đa 27A, độ dày 0.7mm

1,400 đ/Gói(5Pcs)

Hết hàng

SNB2-5 Đầu Cosse Chữ Y

SNB2-6 Đầu Cosse Chữ Y

C=2.3mm, d2=6.5mm, dòng tối đa 27A, độ dày 0.7mm

1,600 đ/Gói(5Pcs)

Hết hàng

SNB2-6 Đầu Cosse Chữ Y

SNB3.5-4 Đầu Cosse Chữ Y

C=3mm, d2=4.3mm, dòng tối đa 37A, độ dày 0.7mm

1,300 đ/Gói(5Pcs)

Hết hàng

SNB3.5-4 Đầu Cosse Chữ Y

SNB3.5-5 Đầu Cosse Chữ Y

C=3mm, d2=5.3mm, dòng tối đa 37A, độ dày 0.7mm

1,500 đ/Gói(5Pcs)

Hết hàng

SNB3.5-5 Đầu Cosse Chữ Y

SNB3.5-6 Đầu Cosse Chữ Y

C=3mm, d2=6.5mm, dòng tối đa 37A, độ dày 0.7mm

1,700 đ/Gói(5Pcs)

Hết hàng

SNB3.5-6 Đầu Cosse Chữ Y

SNB5.5-4 Đầu Cosse Chữ Y

C=3.4mm, d2=4.3mm, dòng tối đa 48A, độ dày 0.7mm

1,500 đ/Gói(5Pcs)

Hết hàng

SNB5.5-4 Đầu Cosse Chữ Y

SNB5.5-5 Đầu Cosse Chữ Y

C=3.4mm, d2=5.3mm, dòng tối đa 48A, độ dày 0.7mm

1,700 đ/Gói(5Pcs)

Hết hàng

SNB5.5-5 Đầu Cosse Chữ Y

SNB5.5-6 Đầu Cosse Chữ Y

C=3.4mm, d2=6.5mm, dòng tối đa 48A, độ dày 0.7mm

1,900 đ/Gói(5Pcs)

Hết hàng

SNB5.5-6 Đầu Cosse Chữ Y

SNB5.5-8 Đầu Cosse Chữ Y

C=3.4mm, d2=8.4mm, dòng tối đa 48A, độ dày 0.7mm

2,100 đ/Gói(5Pcs)

Hết hàng

SNB5.5-8 Đầu Cosse Chữ Y

SNB8-6 Đầu Cosse Chữ Y

C=4.5mm, d2=6.4mm, dòng tối đa 62A, độ dày 0.7mm

2,000 đ/Gói(5Pcs)

Hết hàng

SNB8-6 Đầu Cosse Chữ Y

SNB8-8 Đầu Cosse Chữ Y

C=4.5mm, d2=8.4mm, dòng tối đa 62A, độ dày 0.7mm

2,200 đ/Gói(5Pcs)

Hết hàng

SNB8-8 Đầu Cosse Chữ Y

SNB14-6 Đầu Cosse Chữ Y

C=5.8mm, d2=6.4mm, dòng tối đa 88A, độ dày 0.7mm

2,400 đ/Gói(5Pcs)

Hết hàng

SNB14-6 Đầu Cosse Chữ Y

SNB14-8 Đầu Cosse Chữ Y

C=5.8mm, d2=8.4mm, dòng tối đa 88A, độ dày 0.7mm

2,600 đ/Gói(5Pcs)

Hết hàng

SNB14-8 Đầu Cosse Chữ Y
Live support