Dây Xoắn (13)

List product List gallery

SWB-30 Dây Xoắn Ruột Gà

Đường kính ngoài: 30mm, dày: 1.92mm, màu đen

40,000 đ/Gói(1.5M)

Hết hàng

SWB-30 Dây Xoắn Ruột Gà

SWB-25 Dây Xoắn Ruột Gà

Đường kính ngoài: 25mm, dày: 1.3mm, màu đen

40,000 đ/Gói(1.6M)

Hết hàng

SWB-25 Dây Xoắn Ruột Gà

SWB-20 Dây Xoắn Ruột Gà

Đường kính ngoài: 20mm, dày: 1.22mm, màu đen

40,000 đ/Gói(2.5M)

Hết hàng

SWB-20 Dây Xoắn Ruột Gà

SWB-18 Dây Xoắn Ruột Gà

Đường kính ngoài: 18mm, dày: 1.2mm, màu đen

40,000 đ/Gói(3M)

Hết hàng

SWB-18 Dây Xoắn Ruột Gà

SWB-16 Dây Xoắn Ruột Gà

Đường kính ngoài: 16mm, dày: 1.2mm, màu đen

40,000 đ/Gói(3.5M)

Hết hàng

SWB-16 Dây Xoắn Ruột Gà

SWB-14 Dây Xoắn Ruột Gà

Đường kính ngoài: 14mm, dày: 1.2mm, màu đen

40,000 đ/Gói(4.5M)

Hết hàng

SWB-14 Dây Xoắn Ruột Gà

TW20-24 Dây Xoắn Ruột Gà

Đường Kính Trong: 20mm, Đường kính ngoài: 24mm, Dài: 10m

162,000 đ/Dây(10m)

Hết hàng

TW20-24 Dây Xoắn Ruột Gà

TW15-19 Dây Xoắn Ruột Gà

Đường Kính Trong: 15mm, Đường kính ngoài: 19mm, Dài: 10m

100,400 đ/Dây(10m)

Hết hàng

TW15-19 Dây Xoắn Ruột Gà

TW12-15 Dây Xoắn Ruột Gà

Đường Kính Trong: 12mm, Đường kính ngoài: 15mm, Dài: 10m

60,500 đ/Dây(10m)

Hết hàng

TW12-15 Dây Xoắn Ruột Gà

TW9-12 Dây Xoắn Ruột Gà

Đường Kính Trong: 9mm, Đường kính ngoài: 12mm, Dài: 10m

45,400 đ/Dây(10m)

Hết hàng

TW9-12 Dây Xoắn Ruột Gà

TW7.5-10 Dây Xoắn Ruột Gà

Đường Kính Trong: 7.5mm, Đường kính ngoài: 10mm, Dài: 10m

29,000 đ/Dây(10m)

Hết hàng

TW7.5-10 Dây Xoắn Ruột Gà

TW6-8 Dây Xoắn Ruột Gà

Đường Kính Trong: 6mm, Đường kính ngoài: 8mm, Dài: 10m

20,700 đ/Dây(10m)

Hết hàng

TW6-8 Dây Xoắn Ruột Gà

TW4-6 Dây Xoắn Ruột Gà

Đường Kính Trong: 4mm, Đường kính ngoài: 6mm, Dài: 10m

18,000 đ/Dây(10m)

Hết hàng

TW4-6 Dây Xoắn Ruột Gà
Live support