Hộp Nhựa Kĩ Thuật (191)

List product List gallery

Hộp Nhựa 178x78x72

Kích thước: Rộng 78mm, Cao: 72mm, Dài 178mm

62,000 đ/Hộp

Hết hàng

Hộp Nhựa 178x78x72

Hộp Nhựa 252x152x100

Kích thước: Rộng 152mm, Cao: 100mm, Dài 252mm

156,000 đ/Hộp

Hết hàng

Hộp Nhựa 252x152x100

Hộp Nhựa 355x219x104

Kích thước: Rộng 219mm, Cao: 104mm, Dài 355mm

584,000 đ/Hộp

Hết hàng

Hộp Nhựa 355x219x104

Hộp Nhựa 318x238x110

Kích thước: Rộng 238mm, Cao: 110mm, Dài 318mm

200,000 đ/Hộp

Hết hàng

Hộp Nhựa 318x238x110

Hộp Nhựa 200x140x90

Kích thước: Rộng 140mm, Cao: 90mm, Dài 200mm

720,000 đ/Hộp

Hết hàng

Hộp Nhựa 200x140x90

Hộp Nhựa 115x90x70

Kích thước: Rộng 90mm, Cao: 70mm, Dài 115mm

35,000 đ/Hộp

Hết hàng

Hộp Nhựa 115x90x70

Hộp Nhựa 107x88x59

Kích thước: Rộng 88mm, Cao: 59mm, Dài 107mm

73,000 đ/Hộp

Hết hàng

Hộp Nhựa 107x88x59

Hộp Nhựa 50x80x25

Kích thước: Rộng 80mm, Cao: 25mm, Dài 50mm

128,000 đ/Hộp

Hết hàng

Hộp Nhựa 50x80x25

Hộp Nhựa 179x110x50

Kích thước: Rộng 110mm, Cao: 50mm, Dài 179mm

136,000 đ/Hộp

Hết hàng

Hộp Nhựa 179x110x50

Hộp Nhựa 230x83x40

Kích thước: Rộng 83mm, Cao: 40mm, Dài 230mm

104,000 đ/Hộp

Hết hàng

Hộp Nhựa 230x83x40

Hộp Nhựa 95x80x25

Kích thước: Rộng 80mm, Cao: 25mm, Dài 95mm

80,000 đ/Hộp

Hết hàng

Hộp Nhựa 95x80x25

Hộp Nhựa 105x75x22

Kích thước: Rộng 75mm, Cao: 22mm, Dài 105mm

28,000 đ/Hộp

Hết hàng

Hộp Nhựa 105x75x22

Hộp Nhựa 100x72x112

Kích thước: Rộng 72mm, Cao: 112mm, Dài 100mm

80,000 đ/Hộp

Hết hàng

Hộp Nhựa 100x72x112

Hộp Nhựa 99x23x57

Kích thước: Rộng 23mm, Cao: 57mm, Dài 99mm

88,000 đ/Hộp

Hết hàng

Hộp Nhựa 99x23x57

Hộp Nhựa 101x19x60

Kích thước: Rộng 19mm, Cao: 60mm, Dài 101mm

92,000 đ/Hộp

Hết hàng

Hộp Nhựa 101x19x60

Hộp Nhựa 112x100x45

Kích thước: Rộng 100mm, Cao: 45mm, Dài 112mm

192,000 đ/Hộp

Hết hàng

Hộp Nhựa 112x100x45

Hộp Nhựa 80x75x25

Kích thước: Rộng 75mm, Cao: 25mm, Dài 80mm

104,000 đ/Hộp

Hết hàng

Hộp Nhựa 80x75x25

Hộp Nhựa 113x100x18

Kích thước: Rộng 100mm, Cao: 18mm, Dài 113mm

128,000 đ/Hộp

Hết hàng

Hộp Nhựa 113x100x18

Hộp Nhựa 158x88x59

Kích thước: Rộng 88mm, Cao: 59mm, Dài 158mm

112,000 đ/Hộp

Hết hàng

Hộp Nhựa 158x88x59

Hộp Nhựa 188x108x48

Kích thước: Rộng 108mm, Cao: 48mm, Dài 188mm

112,000 đ/Hộp

Hết hàng

Hộp Nhựa 188x108x48

Hộp Nhựa 159x106x78

Kích thước: Rộng 106mm, Cao: 78mm, Dài 159mm

167,000 đ/Hộp

Hết hàng

Hộp Nhựa 159x106x78

Hộp Nhựa 178x110x80

Kích thước: Rộng 110mm, Cao: 80mm, Dài 178mm

252,000 đ/Hộp

Hết hàng

Hộp Nhựa 178x110x80

Hộp Nhựa 72x80x25

Kích thước: Rộng 80mm, Cao: 25mm, Dài 72mm

100,000 đ/Hộp

Hết hàng

Hộp Nhựa 72x80x25

Hộp Nhựa 300x110x110

Kích thước: Rộng 110mm, Cao: 110mm, Dài 300mm

180,000 đ/Hộp

Hết hàng

Hộp Nhựa 300x110x110

Hộp Nhựa 75x90x75

Kích thước: Rộng 90mm, Cao: 75mm, Dài 75mm

133,000 đ/Hộp

Hết hàng

Hộp Nhựa 75x90x75

Hộp Nhựa 100x90x75

Kích thước: Rộng 90mm, Cao: 75mm, Dài 100mm

171,000 đ/Hộp

Hết hàng

Hộp Nhựa 100x90x75

Hộp Nhựa 315x90x74

Kích thước: Rộng 90mm, Cao: 74mm, Dài 315mm

636,000 đ/Hộp

Hết hàng

Hộp Nhựa 315x90x74

Hộp Nhựa 98x108x81

Kích thước: Rộng 108mm, Cao: 81mm, Dài 98mm

60,000 đ/Hộp

Hết hàng

Hộp Nhựa 98x108x81

Hộp Nhựa 135x140x85

Kích thước: Rộng 140mm, Cao: 85mm, Dài 135mm

240,000 đ/Hộp

Hết hàng

Hộp Nhựa 135x140x85

Hộp Nhựa 145x80x58

Kích thước: Rộng 80mm, Cao: 58mm, Dài 145mm

132,000 đ/Hộp

Hết hàng

Hộp Nhựa 145x80x58

Hộp Nhựa 130x91x75

Kích thước: Rộng 91mm, Cao: 75mm, Dài 130mm

276,000 đ/Hộp

Hết hàng

Hộp Nhựa 130x91x75

Hộp Nhựa 120x80x30

Kích thước: Rộng 80mm, Cao: 30mm, Dài 120mm

52,000 đ/Hộp

Hết hàng

Hộp Nhựa 120x80x30

Hộp Nhựa 100x69x25

Kích thước: Rộng 69mm, Cao: 25mm, Dài 100mm

60,000 đ/Hộp

Hết hàng

Hộp Nhựa 100x69x25

Hộp Nhựa 95x80x40

Kích thước: Rộng 80mm, Cao: 40mm, Dài 95mm

132,000 đ/Hộp

Hết hàng

Hộp Nhựa 95x80x40

Hộp Nhựa 155x110x110

Kích thước: Rộng 110mm, Cao: 110mm, Dài 155mm

192,000 đ/Hộp

Hết hàng

Hộp Nhựa 155x110x110

Hộp Nhựa 125x116x40

Kích thước: Rộng 116mm, Cao: 40mm, Dài 125mm

232,000 đ/Hộp

Hết hàng

Hộp Nhựa 125x116x40

Hộp Nhựa 285x205x97

Kích thước: Rộng 205mm, Cao: 97mm, Dài 285mm

1,356,000 đ/Hộp

Hết hàng

Hộp Nhựa 285x205x97

Hộp Nhựa 138x113x61

Kích thước: Rộng 113mm, Cao: 61mm, Dài 138mm

256,000 đ/Hộp

Hết hàng

Hộp Nhựa 138x113x61

Hộp Nhựa 200x120x68

Kích thước: Rộng 120mm, Cao: 68mm, Dài 200mm

80,000 đ/Hộp

Hết hàng

Hộp Nhựa 200x120x68

Hộp Nhựa 108x78x86

Kích thước: Rộng 78mm, Cao: 86mm, Dài 108mm

48,000 đ/Hộp

Hết hàng

Hộp Nhựa 108x78x86
Live support